główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2009

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2009
 

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 307 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące
13 232 736,00 zł
- dochody majątkowe
7 074 849,00 zł
 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 493 906,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 14 045 472,00 zł, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
6 939 416,00 zł
- dotacje
793 960,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
350 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 448 164,00 zł
 
 
Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 
Ustala się przychody w wysokości 4 449 682,00 zł z tytułu:
- planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące w kwocie 4 190 000,00 zł,
- wolnych środków pieniężnych w kwocie 259 682,00 zł,
Ustala się rozchody w kwocie 1 263 361,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek
 
Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3 186 321,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.
 
Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2009 w wysokości 1 263 361,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2009.
 
Ustala się plan przychodów i  wydatków  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  na  2009
rok z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków w wysokości 1 140,00 zł i do 1
m3 wody w wysokości 98 420,00 zł
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , własnych zadań bieżących i zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 
Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w
celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i
sportu  w wysokości 22 000,00 zł.
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 668 000,00 zł  
 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w kwocie 9 448 164,00 zł
  
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
  
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1.  ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celową w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w łącznej wysokości 5 449 682,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2.  Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 186 321,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 263 361,00 zł.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500 000,00 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy, pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.