główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 291/XXXIV/10
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1413, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 i z 2006 r. Nr 94, poz, 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146) 
Rada Gminy w Janowie uchwala: 
§ 1. 
Przyjmuje się procedurę konsultacji w zakresie: 
1)Projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.). 
2)Rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1. 
3)Tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1. 
4)Innych przypadków przewidzianych ustawą. 
§ 2. 
Udział w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i inne organizacje, prowadzące na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w § 1 i na podstawie ustawy, o której mowa w §1 pkt 1. 
§ 3. 
Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Janów określa: 
1)przedmiot konsultacji, 
2)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3)formę konsultacji, 
4)osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 
§ 4. 
Konsultacje mogą polegać na: 
1)wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będacej przedmiotem konsultacji, 
2)udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 
3)wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 
§ 5. 
Konsultacje mogą mieć formę: 
a) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w §1 pkt 1, 
b) zgłaszania się organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w §1 pkt 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów komunikat o prowadzonych konsultacjach, 
c) badanie opinii przedstawicieli organizacji, działających na terenie Gminy Janów, poprzez pisemne bądź e-mailowe poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach, 
d) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Gminy Janów działalność pożytku publicznego. 
§ 6. 
1. Informację o konsultacjach Wójt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
2. Informacja o konsultacjach może być także opublikowana w prasie lokalnej lub w formie obwieszczeń. 
§ 7. 
1. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w §5 lit. a, są odnotowywane w protokole spotkania. 
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie, o którym mowa w §3 pkt 2. 
3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie. 
4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi Gminy Janów. 
5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Janów przedstawia Radzie Gminy Janów w uzasadnieniu do projektów aktów o których mowa w § 1. 
§ 8. 
1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy. 
2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale. 
§ 9. 
Powyższa procedura konsultacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowie. 
§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.
Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł.
Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.
Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.
Uchwała Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok
Uchwała Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2009 rok.
Uchwała Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2009 rok.