główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 290/XXXIV/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 
w sprawie zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku (uchwała nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku) w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W § 6 Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – stanowiącym załącznik do uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku - dodaje się punkt j w brzmieniu:
j) udzielanie informacji o zabytkach i historii regionu dla potrzeb działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej.”
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.
Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł.
Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.
Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.
Uchwała Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok
Uchwała Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2009 rok.
Uchwała Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2009 rok.