główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793"

Uchwała Nr 279/XXXIII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 marca 2010 roku

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793"
 
 
Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 )
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
 Z budżetu na 2010 r. udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na wykonaniedokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1066 S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793”  w kwocie 52 717,00 zł.
 
§ 2
 
1.   Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej (dotacji celowej) określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Janów a Powiatem Częstochowskim.
2.   Rada Gminy w Janowie upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy, o której mowa w ust.1.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 286/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 284/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
Uchwała Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
Uchwała Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S ? DK46 ? Zrębic
Uchwała Nr 278/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 277/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr 276/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
Uchwała Nr 275/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok