główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 273/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 273/XXXII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00101194/6:
1) oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/21 k.m. 4 o pow. 0,0176 ha położonej w miejscowości Zagórze, gmina Janów zabudowanej budynkiem gospodarczym,
2) oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/27 k.m. 4 o pow. 0,0233 ha położonej w miejscowości Zagórze, gmina Janów zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski