główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 272/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.

Uchwała Nr 272/XXXII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na wydzierżawienie albo wynajem zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Złoty Potok, gmina Janów oznaczonej numerem ewidencyjnym 910/6 k.m. 9 o pow. 0,1174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ1C/00067359/0 będącej własnością Gminy Janów.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski