główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 270/XXXII/10
RADY GMINY JANOWIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 )

Rada Gminy w Janowie uchwala:
 
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.382.854,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody bieżące 13.124.911,01 zł
- dochody majątkowe 3.257.943,00 zł
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.888.663,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące 14.340.406,01 zł
- wydatki majątkowe 4.548.257,00 zł
 
§ 3. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2.505.809,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi.
 
§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.784.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.278.191,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową na inwestycje dla zakładu budżetowego w zakresie określonym zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.
 
§ 7. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 25.000,00 zł.
 
§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 754.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 224.252,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w kwocie 4.548.257,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 13.
 
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
- celową w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 
§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.784.000,00 zł w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.505.809,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.278.191,00 zł.
 
§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 500.000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.
 
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski