główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 268/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie"

Uchwała Nr 268/XXXII/10
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

 
w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie"
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.) oraz § 23 ust. 2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W załączniku nr 2 uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie" – Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w § 7 dodaje się pkt 8. w brzmieniu:
"8. udzielanie informacji turystycznej"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów i dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski