główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 264/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

Uchwała Nr 264/XXXI/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52, poz. 742)
Rada Gminy w Janowie uchwala:
 
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
1) w załączniku Nr 1 pkt 2 lit. b) uchyla się dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:

 

 

b) równej lub wyżej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ciągnika siodłowego /ciągnik + przyczepa/
w tonach
Stawka podatku
w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne
Inne system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.626
1.744
25
31
1.744
1.857
31
36
1.938
1.960
36
 
1.962
1.974
Trzy osie
12
36
1.995
2.152
36
40
2.491
2.701
40
 
2.546
2.760

 
2) w załączniku Nr 1 pkt 4) uchyla się dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:
4) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanym z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + poj. silnikowy w tonach
Stawka podatku
w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
25
1.276
1.389
25
36
1.334
1.447
36
 
1.556
1.697
Dwie osie
12
28
1.453
1.515
28
33
1.511
1.572
33
38
1.650
1.660
38
-
1.687
1.719
Trzy osie
12
38
1.596
1.642
38
-
1.857
1.972

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski