główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 263/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów

Uchwała Nr 263/XXX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2009 roku

 
 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału  w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Janów na prace termomodernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów na podstawie Regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów zatwierdzonego Zarządzeniem nr 300/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 16 października 2009 roku zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Regulaminem.
2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację celów określonych w Regulaminie.
3. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac termomodernizacyjnych wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście referencyjnej.
4. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Programem, jest Operator.
 
§ 2
 
1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia ofertę wykonania prac termomodernizacyjnych Operatorowi. Oferta ta powinna gwarantować wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje określone w Regulaminie.
3. Operator dokonuje weryfikacji oferty oraz wylicza wysokość dotacji.
4. Po zweryfikowaniu oferty Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę na prace termomodernizacyjne.
 
§ 3
 
1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janów następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanych prac termomodernizacyjnych,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,
5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania Wykonawcy,
6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową,
7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami
3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator oraz Wykonawca.
 
§ 4
 
Płatności dokonywane podczas realizacji prac termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:
 
1. Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiąca 20 % nakładu jednostkowego oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu i przedstawia dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki Operatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. Wykonawca prac termomodernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje faktury podpisane przez Inwestora (oryginał) do Operatora celem weryfikacji, który następnie przekazuje je do Urzędu Gminy w Janowie.
3. Podstawą wypłaty przez Urząd Gminy dotacji w wysokości 80 % nakładu jednostkowego, lecz nie więcej niż kwoty określone w § 3 pkt 1 Tabela nr 1 Regulaminu, będzie prawidłowo wystawiona faktura na Inwestora za wykonanie prac zgodnie z zawartą umową, zweryfikowana przez Operatora. Oryginał faktury zostanie zwrócony Inwestorowi, natomiast w dokumentacji Urzędu Gminy pozostanie jej kserokopia.
4. Dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
§ 5
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski