główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 262/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 491 400,00 zł

Uchwała Nr 262/XXX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2009 roku

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 491 400,00 zł
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 491 400,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Janów – I etap” w następujących transzach:
 
- 2009 rok – 32 400,00 zł
- 2010 rok – 459 000,00 zł
 
§ 2
 
Pożyczka będzie spłacona z dochodów gminy do końca 2016 roku.
 
§ 3
 
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski