główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 260/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Uchwała Nr 260/XXX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2009 roku

  
w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
 
Na podstawie art. 39 ust. 3 w związku z ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§1
 
Zatwierdza uchwałę Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 8 grudnia 2009 r. Nr 2/2009 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski