główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 256/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr 256/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 listopada 2009 roku

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 w zw. z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
1. w § 3 skreśla się pkt 13.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek