główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 255/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

Uchwała Nr 255/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 listopada 2009 roku 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11, ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
 
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały;
 
§ 2
 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
 
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
§ 3
 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
 
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
 
§ 6
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 5. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek