główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 254/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 listopada 2009 roku

 
 
w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej;
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności:
a) na działalność biblioteczną;
b) na potrzeby wystaw i galerii;
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów;
4) na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
5) nieruchomości wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej;
6) publiczne place zabaw.
 
§ 2
 
Zwalnia się z podatku rolnego:
1) grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek

UZASADNIENIE
 
 
do uchwały w sprawie określenia zwolnień
 
od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
 
 
  Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 ust. 3 przewiduje możliwość wprowadzenia przez radę gminy w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż zwolnienia przewidziane w ustawie. Wprowadzone zwolnienia obejmują nieruchomości służące potrzebom społeczności lokalnej, niezbędne do jej funkcjonowania, oraz budynki lub ich części i grunty z nimi związane przekazane w użyczenie Strażom Pożarnym, Szkołom, grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby jednostek pomocniczych oraz nieruchomości służące upowszechnianiu kultury i promocji gminy.
 
Wiceprzewodniczący

Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek