główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

Uchwała Nr 252/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 25 listopada 2009 roku

 
w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:
 
1. Od gruntów:
 
1)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni -  0,67zł
2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 4,04zł
3)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,16zł
 
2. Od budynków lub ich części:
 
1)   mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej -0,31zł
2)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 14,49zł
3)   zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 9,57zł
4)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 4,15zł
5)   od pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 6,88zł
- budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,88zł
- garaży wolnostojących od 1m² powierzchni użytkowej - 5,50zł
- budynków gospodarczych od 1m² powierzchni użytkowej -  3,56zł
 
 
3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
 
§ 2
 
Ustala się podatek od środków transportu na 2010 rok. Wysokość podatku określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 r.
 
§ 5
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy  
/-/ Krzysztof Szczepanek

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
 
  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
    Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
 
  Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r.
  W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2009 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 14. lipca 2009 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 47, poz. 702 w dniu 28 lipca 2009 r.- górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 3,5 %.
 
  Stawki w podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych podwyższono o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2009 r., czyli o 3,5% w stosunku do roku 2009.
 
Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 162.683zł czyli o 23,80% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w podatku od nieruchomości wpływy wzrosną o 5,15% czyli o kwotę 50.161zł.
 
  Kwota różnicy między obowiązującymi stawkami podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązującymi na terenie gminy Janów, a stawkami maksymalnymi ma wpływ  na wielkość otrzymywanej subwencji.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 /-/ Krzysztof Szczepanek