główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.

Uchwała Nr 251/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 
 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Dla zapewnienia warunków do ciągłości dostaw wody i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Traci mocUchwała Nr 269/XLIII/2006Rady Gminy w Janowie z dnia 17 maja 2006 rokuw sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.

§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek

 
Uzasadnienie:
 
 
W wyniku przejęcia wodociągów gminnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Janów, zmieniła się sytuacja na gminnym rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W następstwie zmiany administratora sieci wodociągowej koniecznym okazało się skorygowanie obowiązującego regulaminu w celu dostosowania go do nowej sytuacji. W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej Janów opracował i przedłożył Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów”. Niniejszy regulamin, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek