główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 250/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych? Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 250/XXIX/09
Rady Gminy w Janowie

z dnia 25 listopada 2009 roku

  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Sięgnij wyżej - program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów oraz Dyrektorowi Gimnazjum w Piasku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek