główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia

Uchwała Nr 245/XXVIII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 października 2009 roku

 
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie, na terenie gminy Janów, usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust.1 ustawy.
 
§ 2
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
winien złożyć stosowny wniosek, prawidłowo wypełniony zgodnie z ustawowymi wymaganiami o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
 
§ 3
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wymagania:
1. posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
- trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
- parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,
- wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,
- zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych,
3.  posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową, na terenie wskazanym do prowadzenia tego rodzaju działalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na użytkowanie którego w przedmiotowym zakresie przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie;
4.  dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę wyposażoną w:
- miejsce postojowe dla pojazdów z punktem napraw,
- miejsce do magazynowania pojemników,
- miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,
- stanowisko utwardzone do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
- stanowisko do odbioru odpadów problemowych (świetlówki, baterie, opakowania po farbach itp.)
5.  nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
6.  prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, “ Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów” oraz wymaganiami określonymi w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
 
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1. określić przedmiot i obszar działalności w tym rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
3. określić stosowane lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie sortowania i kompostowania odpadów;
4. udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów;
5. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych;
6. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych;
7.  prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie:
- dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami,
- uzyskanych zezwoleń.
Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej.
8.  na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu składania wniosku.
 
§ 5
 
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:
1. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,
2. dysponować pojazdami asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617);
3. prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie: ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem ogłoszonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 188 poz. 1576), uzyskanych zezwoleń. Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej.
4. na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu składania wniosku.
5. dysponować nieruchomością na bazę techniczna, wyposażoną w:
- miejsce postojowe,
- miejsce do mycia pojazdów.
6. miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
a)  miejscem dostarczania odpadów komunalnych niesegregowanych są zakłady i składowiska odpadów spełniające wymagania ustawy o odpadach i aktów prawa miejscowego.
b)  przedsiębiorca może zagospodarowywać zebrane odpady (inne niż odpady komunalne niesegregowane ) we własnym zakresie jeżeli posiada zezwolenie na  odzysk, unieszkodliwianie lub unieszkodliwianie poprzez składowanie dla tych odpadów,
c)   przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek w pierwszej kolejności przekazać je do zakładu prowadzącego odzysk, w drugiej kolejności może przekazać je do unieszkodliwiania a w ostateczności do unieszkodliwiania poprzez składowanie. 
 
§ 6
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 2., zobowiązanie, iż:
1. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację selektywnej zbiórki odpadów;
2. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych;
3. ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosić będzie: w 2010 r. - 75% wagowo, całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.;
4. przekazywać będzie do Urzędu Gminy Janów:
a.  wykaz obejmujący masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
b.  wykaz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
c.  masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
d.  masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku;
e.   odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania;
f. wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych;
g.   wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca;
h.   roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;
i.  na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 roku Nr 30 poz.213.).
5. współpracować będzie z Urzędem Gminy Janów w dziedzinie edukacji ekologicznej.
 
§ 7
 
Przedsiębiorcy zobowiązani są do okazywania na żądanie umów oraz dowodów opłat za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów i nieczystości ciekłych upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Janów.
 
§ 8
 
Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 2.
 
§ 9
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia
Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.
Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych
Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.