główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych

Uchwała Nr 241/XXVIII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 października 2009 roku

 
w sprawie przekazania zadań oświatowych
 
 Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 23  poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz., Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§1
 
1.   Przekazuje się Gminie Częstochowa realizację zadań w zakresie kształcenia uczniów w Gimnazjum dla dorosłych.
2.  W związku z przekazaniem zadań przekazuje się związaną z tym subwencję oświatową za okres 01.09.2009 do 31.12.2009 roku.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Gminą Częstochowa regulującego sposób przekazania zadań i subwencji.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
 
  

 
UZASADNIENIE
=================
 
Przedmiotowa uchwała dotyczy przekazania zadań i środków z subwencji oświatowej na dalsze kształcenie uczniów. W gminie Janów dwóch uczniów nie podjęło nauki w Gimnazjum w Piasku, w związku z powyższym muszą rozpocząć kształcenie w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – Gimnazjum dla dorosłych.
Zapis paragrafu 1 projektu uchwały umożliwia przekazanie omawianych środków dla dwojga uczniów.
Szczegółowe zadania i kwoty będą zawarte w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy Janów a Gminą Częstochowa.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia
Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.
Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych
Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.