główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Uchwała Nr 240/XXVIII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 października 2009 roku

 
 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przystąpić do projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie zatwierdzonego Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
 
§ 2
 
Wyrazić zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Janów umowypomiędzy liderem i partnerami o realizacji wspólnego przedsięwzięcia, w tymszczególnych obowiązków wynikających ze wspólnej realizacji projektu i umowy pomiędzy Liderem, a Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"
Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia
Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.
Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych
Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.