główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 234/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł

Uchwała Nr 234/XXVII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2  i pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

-
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Janowie
300 000,00 zł
-
modernizację ulicy Leśnej w Siedlcu  
300 000,00 zł
-
pokrycie deficytu budżetu 2009 roku
900 000,00 zł

 
§ 2
 
Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do końca 2019 roku.
 
§ 3
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski