główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 232/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji,

Uchwała Nr 232/XXVII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji
 
Na podstawie art. 18 ust. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007r., Nr 43, późn.227 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1.  Przeznaczyć kwotę 12 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z docelowym przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu środków transportu w postaci oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Poczesnej.
 
2.  Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski