główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 230/XXVII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z poźn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Odmawia się zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na okres od 12 września 2009 r. do 11 września 2010 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Przewodniczącego Rady Gminy podczas obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie.
Taryfy za wodę i ścieki radni otrzymali bez żadnej konsultacji jako projekt uchwały na XXVII Sesję.
Po ponad 2 godzinnej dyskusji na Komisji Gospodarczej odbytej w dniu 13.VIII.2009r. radni zostali poinformowani, że bez względu na przebieg głosowania taryfy wejdą w życie po upływie 45 dni.
Przewodniczący zwrócił Kierownikowi ZGK uwagę na fakty, które zaważyły na decyzji rady o odmowie zatwierdzenia taryf.
Gospodarka jest w kryzysie, który dotyczy wszystkich.  W br. gmina dała ZGK 100 tys. dotacji.
Do każdego m3 wody dopłacamy 0,70 zł, a do m3 ścieków 0,02 zł. Pan Dziurkowski przedsiębiorca prowadzący poprzednio w Janowie gospodarkę wodościekową zatrudniał wraz z sobą 3 ludzi i płacił gminie za dzierżawę 20 tys. zł rocznie.
Łatwo obliczyć, że ZGK ma na starcie o 120 tys. zł więcej niż pan Dziurkowski.
Kierownik ZGK twierdzi, że koszty oblicza zgodnie z przepisami i nie może ich obniżyć jednak zatrudnia 10 osób, a nie 3 jak jego poprzednik. Kierownik zatrudniając coraz większą liczbę pracowników obciąża mieszkańców gminy – użytkowników sieci wodnokanalizacyjnej.
W bieżącym roku wszyscy użytkownicy podpisywali z ZGK umowy w których cena woda wynosiła 2,50 zł/m3, a cena ścieków 3,50 zł/m3.
Teraz okazuje się, że taryfy wynoszą 2,90 zł dla wody i 3,70 zł dla ścieków. Na to radni nie wyrażają zgody.
Podobnie było 2 lata temu. Nie licząc się z nikim, omijając wszelkie konsultacje społeczne stawki za wodę i ścieki zostały arbitralnie podwyższone.
Tak nie można robić, bo w konsekwencji kiedyś może się to nie udać.
Uzasadnienie wniosku taryfowego dotarło do radnych podczas trwania obrad Komisji Gospodarczej w dn. 13.VIII.2009r., zbyt późno, aby móc się z nim zapoznać.
W wyniku głosowania w obecności 14 radnych taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione w projekcie uchwały Nr 230/XXVII/09 zostały odrzucone. Za przyjęciem taryf nie głosował żaden radny, przeciwnych przyjęciu taryf – 13 radnych, a wstrzymał się od głosu 1 radny.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski