główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 229/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Uchwała Nr 229/XXVI/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 13 lipca 2009 roku

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego tego prawa w wysokości 5 % różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy dokonuje obniżenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 30% (uchwalonych uchwałą Nr 71/X/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów) do 5%. Wcześniejsza uchwała została uchylona uchwałą Nr 228/XXVI/09 z dnia 13 lipca 2009 roku.
 
W ocenie Rady Gminy w Janowie stawka opłaty adiacenckiej jest wygórowana i stanowi nadmierne obciążenie dla mieszkańców Gminy.
 
Wprowadzenie uchwały spowoduje obniżenie dochodów Gminy o kwotę ok. 9.000,00 zł (według planu dochodów budżetu gminy na 2009 rok).
Obniżone dochody do budżetu zostaną pokryte poprzez nieplanowane w budżecie gminy na 2009 rok wpływy z tytułu opłaty planistycznej.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski