główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 228/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała Nr 228/XXVI/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 13 lipca 2009 roku

 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
 
§ 2
 
Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Janowie Nr 71/X/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy dokonuje obniżenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 30% (uchwalonych uchwałą Nr 71/X/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów) do 20%.
 
W ocenie Rady Gminy w Janowie stawka opłaty adiacenckiej jest wygórowana i stanowi nadmierne obciążenie dla mieszkańców Gminy.
 
Wprowadzenie uchwały spowoduje obniżenie dochodów Gminy o kwotę ok. 3.000,00 zł (według planu dochodów budżetu gminy na 2009 rok).
Obniżone dochody do budżetu zostaną pokryte poprzez nieplanowane w budżecie gminy na 2009 rok wpływy z tytułu opłaty planistycznej.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski