Uchwała Nr 224/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uznania nieruchomości za drogi gminne

Uchwała Nr 224/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

 
w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Częstochowskiego wyrażonej w uchwale nr 0063/1/404/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę znajdującą się na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Janów:
1) obręb Apolonka oznaczonych numerami geodezyjnymi 411/1, 412/1 o przebiegu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) obręb Hucisko oznaczonych numerami geodezyjnymi 145/1, 146/1, 147/1 o przebiegu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) obręb Czepurka oznaczonych numerami geodezyjnymi 499/1, 502/1, 503/1 o przebiegu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4) obręb Ponik oznaczonych numerami geodezyjnymi 591/1, 592/1, 594/1, 595/1, 597/1, 598/1, 600/5 o przebiegu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski