Uchwała Nr 223/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Janów".

Uchwała Nr 223/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

 
w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Janów”
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć do realizacji „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Janów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski