Uchwała Nr 218/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie.

Uchwała Nr 218/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie działającemu na terenie Gmin: Mstów, Olsztyn, Janów, Lelów, Przyrów, Niegowa, Poraj, Koziegłowy i Żarki w wysokości 25.000 zł na realizację zadań w ramach PROW, oś 4 Leader, na działania: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „Wdrażanie projektów współpracy”. Pożyczka będzie udzielona na okres od 01.08.2009 do 31.12.2010.
 
§ 2
Termin przekazania pożyczki oraz jej zwrotu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Partnerstwo Północnej Jury w Janowie, a Gminą Janów.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski