Uchwała Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.

Uchwała Nr 216/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późniejszymi zmianami/.
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Janów - Wykaz jednostek organizacyjnych w gminie Janów - uchyla się dotychczasowy pkt. 3 i nadaje nowy w brzmieniu:
 
,,3.  Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance”
 
§ 2
 
Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski