główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 215/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance.

Uchwała Nr 215/XXV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

 
 
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance
 
 
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Janów
uchwala
 
§ 1
 
Uchyla się dotychczasowe brzmienie Aktu Założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance i nadaje mu treść jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski