główna zawartość
artykuł nr 1

Stawka opłaty targowej obowiązującej w 2018 r. na terenie Gminy Janów

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Janów w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł; 
2) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni do 6,00m2 włącznie – 17,00 zł; 
3) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 6,00m2 do 12,00m2 włącznie – 27,00 zł;
4) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 12,00m2, za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: 765,94 zł w roku 2018, a w latach następnych kwot ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.

 

Opłata targowa za dany dzień pobierana w drodze inkasa podlega uiszczeniu do rąk upoważnionego inkasenta za otrzymaniem dowodu pobrania opłaty.

Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej w drodze inkasa jest kwit opłaty targowej, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

Opłaty targowe pobierane w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) inkasent zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy gminy Janów najpóźniej w terminie do trzeciego dnia następnego tygodnia (środa).

W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, inkasent wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

artykuł nr 2

Opłata targowej obowiązująca w 2017 r.

Wprowadza sie opłatę targową na terenie Gminy Janów:
1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) przy sprzedazy stacjonarnej na stoisku o powierzchni do 6 m2 włacznie 17,00 zł;
3) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyzej 6m2 do 12,00 m2 włącznie – 27,00 zł;
4) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 12 m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 751,65 zł.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28,

42-253 Janów.

artykuł nr 3

Opłata targowej obowiązująca w 2016 r.

Wprowadza sie opłatę targową na terenie Gminy Janów:

 

1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;

 

2) przy sprzedazy stacjonarnej na stoisku o powierzchni do 6 m2 włacznie 17,00 zł;

 

3) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyzej  6m2 do 12,00 m2 włącznie – 27,00 zł;

4) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 12 m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 758,47 zł.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.

 

 

artykuł nr 4

Opłata targowej obowiązująca w 2015 r.

 

Ustala się wysokość opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) za zajęcie miejsca do 6,00m2 – 17,00 zł;
3) powyżej 6,00m2 do 12,00m2 – 27,00 zł;
4) powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 767,68 zł.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu,

artykuł nr 5

Opłata targowej obowiązująca w 2014 r.

Ustala się wysokość opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) za zajęcie miejsca do 6,00m2 – 15,00 zł;
3) powyżej 6,00m2 do 12,00m2 – 25,00 zł;
4) powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 764,62 zł.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu,