Uchwały Nr 214/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok

Uchwała Nr 214/XXIV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2008
oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz udzielić absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2008.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
 
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2008: