Uchwała Nr 213/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

Uchwała Nr 213/XXIV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /.
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala :
 
§ 1
 
Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski