Uchwała Nr 212/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: nadania nazwy ulicy w Janowie.

Uchwała Nr 212/XXIV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13) ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala
 
§ 1 
 
Nadać nazwę:
1. nieruchomości (drodze) położonej w Janowie oznaczonej jako działki nr 273/19 (w części) i 273/22 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 - "ulica Kwiatowa"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski