Uchwała Nr 207/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2008 rok.

Uchwała Nr 207/XXIV/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2008 rok
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski