Uchwały Rady Gminy podjęte w III kwartale 2002 roku

Nr. 283/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2002 rok

Nr.284/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Żuraw

Nr.285/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.86/XVI/95 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 1995 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w drodze przetargu oraz bezprzetargowo

Nr.286/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.97/XVI/99 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 października 1999 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali

Nr.287/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lub w drodze bezprzetargowej

Nr.288/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów

Nr.289/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w 2003 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych - budowa wodociągu w Złotym Potoku

Nr.290/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w 2003 roku w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych   - budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Potoku

Nr.291/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w 2003 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

Nr.292/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Nr.293/XLIII/02 z 13.09.2002 r.w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów.