główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 191/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr 191/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala :
 
§ 1
 
Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1592 k.m. 4 o pow. 0,0037 ha położonej we wsi i gminie Janów wpisanej do księgi wieczystej KW Nr CZ1C/00074599/6, stanowiącej własność Gminy Janów.
 
§ 2
 
Zwolnić z obowiązku odbycia przetargu z uwagi na realizację na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej, tj. stacji transformatorowej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski