Uchwała Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr 190/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10, pkt 12, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 – 7, art. 165 ust. 2, art. 173, art. 174 ust. 1 i 2, art. 176 ust. 1,  art. 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  z dnia 29 stycznia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 307 585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  w tym:
- dochody bieżące
13 232 736,00 zł
- dochody majątkowe
7 074 849,00 zł
 
§ 2
 
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 493 906,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  w tym:
 
- wydatki bieżące w wysokości 14 045 472,00 zł, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
6 939 416,00 zł
- dotacje
793 960,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
350 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 9 448 164,00 zł
 
§ 3
 
Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 4
 
1. Ustala się przychody w wysokości 4 449 682,00 zł z tytułu:
- planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące w kwocie 4 190 000,00 zł,
- wolnych środków pieniężnych w kwocie 259 682,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11
2. Ustala się rozchody w kwocie 1 263 361,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 5
 
Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3 186 321,00 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi.
 
 
 
§ 6
 
Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w roku 2009 w wysokości 1 263 361,00 zł sfinansowane będą z dochodów budżetowych roku 2009.
 
§ 7
 
1. Ustala się plan przychodów i  wydatków  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  na  2009  rok z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków w wysokości 1 140,00 zł i do 1 m3 wody w wysokości 98 420,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 8
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 9
 
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , własnych zadań bieżących i zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie  z załącznikami Nr 5 ,Nr 6 i Nr 7.  
 
§ 10
 
1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu  w wysokości 22 000,00 zł.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 668 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 11
 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w kwocie 9 448 164,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 12
 
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 13
 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 14
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1.  ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celową w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 15
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w łącznej wysokości 5 449 682,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2.  Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 186 321,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 263 361,00 zł.
 
§ 16
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 1 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy, pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
 
§ 17
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
 
§ 18
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 19
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski
Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 185/XXII/2009 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2009 rok   135.536 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wydatki budżetu gminy na 2009 r.   67.326 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku   107.930 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unii europejskiej na 2009 rok   73.448 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.   51.169 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r.   44.832 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2009 roku   84.975 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok   68.935 KB
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Dotacje podmiotowe na 2009 rok   66.387 KB
Załącznik nr 10 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok   66.488 KB
Załącznik nr 11 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok   60.915 KB
Załącznik nr 12 do Uchwały nr 190/XXII/2009 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011   76.730 KB