Uchwała Nr 187/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów.

Uchwała Nr 187/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
 
w sprawie ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy w Janowie uchwala,
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się dopłatę kalkulowaną wg stawki jednostkowej dla 1m3 oczyszczonych ścieków w wysokości  0,02 zł do 1 m3 ścieków oczyszczonych.
Kalkulację wyliczonej stawki jednostkowej dla 1m3 oczyszczonych ścieków stanowi załącznik Nr 1.
 
§ 2
 
Ustala się dopłatę kalkulowaną wg stawki jednostkowej dla 1m3 dostarczonej wody w wysokości  0,70 zł do 1 m3dostarczonej wody.
Kalkulację wyliczonej stawki jednostkowej dla 1m3 dostarczonej wody stanowi załącznik Nr 2.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski