główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 186/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

Uchwała Nr 186/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust. 2, § 3 i 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 4 sierpnia 2005r., poz.1222).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
Ustala się najniższe wynagrodzenie zaszeregowania w 1 kategorii w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).
 
§ 2
 
Do sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, w porozumieniu z pracodawcą ustala wartość jednego punktu w wysokości 5,50 zł (tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).
 
§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski