Uchwała Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy - Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr 184/XXII/09
Rady Gminy w Janowie
z dnia 19 lutego 2009 roku
 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy – Karta Nauczyciela
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust.6 i 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,   poz. 674) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co następuje:
 
§ 1
 
Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych określonych w odrębnych przepisach - według norm wyszczególnionych w tabeli:
 
  Tabela tygodniowego wymiaru godzin
 
Stanowisko-szkoła
  Tygodniowe pensum dydaktyczne
Dyrektor przedszkola:
   - jeden oddział
 
  - cztery oddziały
 
- 14 godzin tygodniowo
 
- 10 godzin tygodniowo
Dyrektor szkoły podstawowej:
  - do siedmiu oddziałów
 
  - do dwunastu oddziałów
 
Dyrektor gimnazjum 
 
Pedagog szkolny 
 
Logopeda
 
- 6 godzin tygodniowo
 
- 4 godziny tygodniowo
 
- 4 godziny tygodniowo
 
- 20 godzin tygodniowo
 
- 20 godzin tygodniowo
 
§ 2
 
Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w §1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr 81/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski