Uchwały Rady Gminy podjęte w II kwartale 2002 roku.

Nr.264a/XL/02 z 30.04.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2002 rok

Nr.265/XL/02 z 30.04.2002 r. w sprawie : prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie Gminy Janów

Nr.266/XL/02 z 30.04.2002 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2001 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy za 2001 rok

Nr.267/XLI/02 z 21.05.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.264/XXXIX/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

Nr.268/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2002 rok

Nr.269/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : podziału gminy Janów na okręgi wyborcze, określenie ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym

 Nr.270/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przyznania limitu kilometrów na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych

Nr.271/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok w gminie Janów

Nr.272/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : celów rozwoju i kierunków polityki przestrzennej określonych w " studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów"

 Nr.273/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Lgoczanka

 Nr.274/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Siedlec

 Nr.275/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Złoty Potok

 Nr.276/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Skowronów

 Nr.277/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Lusławice

 Nr.278/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Żuraw

 Nr.279/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącej miejscowości Lipnik

Nr.280/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Janów

 Nr.281/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków

Nr.282/XLII/02 z 28.06.2002 r.w sprawie : wyrażenia opinii na temat połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego.