uchwały Rady

Uchwały Rady Gminy podjęte w I kwartale 2002 roku

 Nr. 249/XXXVII/02 z 31.01.2002 r.w sprawie : wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego " modernizacja kotłowni z węglowo - koksowej na opalaną biomasą "

Nr. 250/XXXVII/02 z 31.01.2002 r.w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok

 Nr. 251/XXXVII/02 z 31.01.2002 r.w sprawie : ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży

 Nr. 252/XXXVII/02 z 31.01.2002 r.w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 Nr. 253/XXXVII/02 z 31.01.2002 r.w sprawie : utworzenia Jurajskiego Ośrodka Energii Odnawialnych w Siedlcu

Nr. 254/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Nr. 255/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości  Nr. 256/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ZOZ Gminy Janów

Nr. 257/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : ustalenia 1m3 wody odbiorcom uiszczającym opłatę według wskazań wodomierza

 Nr. 258/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : ustalenia 1m3 wody odbiorcom uiszczającym opłatę w formie ryczałtu

 Nr. 259/XXXVIII/02z 28.02.2002 r.w sprawie : opłat za 1m3 ścieków komunalnych wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Gminy Janów

Nr. 260/XXXIX/02 z 28.03.2002 r.w sprawie :wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Domu Wiejskim   w Żurawiu

Nr. 261/XXXIX/02 z 28.03.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Nr. 262/XXXIX/02 z 28.03.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.256/XXXVIII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Nr. 263/XXXIX/02 z 28.03.2002 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.254/XXXVIII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Nr. 264/XXXIX/02 z 28.03.2002 r.w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.