Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 183/XXI/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1521 z późn. zm.).
 
Rada Gminy w Janowie
uchwala:
 
§ 1
 
1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku  w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4  i nadaje mu następującą treść:
  „§ 4
Ustala się szczegółowy tryb pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1. po zakończeniu każdego miesiąca osoba korzystająca z usług wpłaca należność
do 15-go dnia każdego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie,
2. kwoty odpłatności za usługi, o których mowa w pkt. 1 są przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na konto Urzędu Gminy w Janowie.”
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz
Uchwała Nr 182/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej",
Uchwała Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok
Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach
Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.
Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"
Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych