Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów - uchwała nr 217/XXXVI/2005

 

Uchwała Nr 217/XXXVI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy JANÓW

Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Lipnik, Okrąglik

Załącznik graficzny nr 2 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Czepurka, Skowronów, Piasek, Pabianice

Załącznik graficzny nr 3 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Siedlec

Załącznik graficzny nr 4 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Janów, Ponik, Apolonka, Śmiertny Dąb

Załącznik graficzny nr 5 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Złoty Potok

Załącznik graficzny nr 6 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Teodorów, Bystrzanowice, Sokole Pole, Lgoczanka

Załącznik graficzny nr 7 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - miejscowości: Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko

Załącznik graficzny nr 8 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - Lasy Państwowe

Legenda

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - Stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów”

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 217/XXXVI/2005 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych