Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr 169/XX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,   poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,  Nr 216, poz. 1826; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r.  Nr 118, poz. 745).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Janowie:
1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2. określa inkasentów ww. podatków;
3. określa termin płatności dla inkasentów;
4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2

Zarządza się na terenie gminy Janów pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3

Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się:
1. Mariannie Grzegorczyk; zam. Apolonka 2;
2. Arturowi Słaboszowi; zam. Bystrzanowice 56;
3. Krzysztofowi Szczepankowi; zam. Bystrzanowice Dwór, ul. Parkowa 2;
4. Krystynie Knysak; zam. Czepurka 33;
5. Adamowi Napora; zam. Góry Gorzkowskie 16;
6. Aleksandrowi Śnieżkowi; zam. Hucisko 5;
7. Alfredzie Mendakiewicz; zam, Janów, ul. Żurawska 1;
8. Józefowi Nieroda; zam. Lgoczanka 13;
9. Alinie Piskulak; zam. Lusławice 33;
10. Tomaszowi Pyrkosz; zam. Lipnik 29;
11. Barbarze Tomza; zam. Okrąglik 23;
12. Rafałowi Tomza; zam. Pabianice 38;
13. Stefanowi Bulskiemu; zam. Ponik, ul. Kielecka 3;
14. Mieczysławowi Gałązce; zam. Złoty Potok, ul. Kościuszki 38;
15. Jerzemu Miedzińskiemu; zam. Piasek, ul. Żurawska 29;
16. Piotrowi Radoszowi; zam. Śmiertny Dąb, ul. Zielona 76;
17. Jerzemu Srokoszowi; zam. Skowronów 34;
18. Włodzimierzowi Kozikowi; zam. Siedlec, ul. Częstochowska 29;
19. Mirosławowi Karoniowi; zam. Sokole Pole 43;
20. Janinie Jadczyk; zam. Teodorów 3;
21. Krystynie Ślęzak; zam. Zagórze 13;
22. Wandzie Bielas; zam. Żuraw, ul. Leśna 6.

§ 4

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Janów podatków.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.
Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny
Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc