główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr 166/XX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 19 pkt 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.  Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Janowie:
1. określa wysokość stawek opłaty targowej;
2. określa termin płatności opłaty targowej;
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2

Ustala się wysokość opłaty targowej:
1. przy sprzedaży obnośnej   5,00 zł
2. z wozu konnego 6,00 zł
3. z samochodu o ładowności do 1 tony 21,00 zł
4. z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą
- artykuły przemysłowe   26,00 zł
- artykuły rolne   12,50 zł
5. przy sprzedaży z budki, straganu za każdy m² zajętej powierzchni 6,00 zł
  pow. użytkowej.

§ 3

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 658,49 zł.

§ 4

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Załączniki:
Uzasadnienie do uchwały 60 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.
Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny
Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc