główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.

Uchwała Nr 165/XX/08
Rady Gminy w Janowie
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;   z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6a ust. 11, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;   z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,   Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r.  Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 4

Traci moc uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
Załącznik Nr 5. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok
Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.
Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny
Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc