główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Janów w I kwartale 2003 roku

Nr.18/V/03 z 30.01.2003 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy Janów do przejęcia nieruchomości położonych we wsi Zagórze od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu

Nr.19/V/03 z 30.01.2003 r. w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Zagórze

Nr.20/V/03 z 30.01.2003 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dotyczącego miejscowości Złoty Potok

Nr.21/V/03 z 30.01.2003 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.10/III/02 Rady Gminy w Janowie z 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia podatków i opłat na 2002 rok

Nr.22/V/03 z 30.01.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Nr.23/VI/03 z 25.02.2003 r.w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

Nr.24/VI/03 z 25.02.2003 r.w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

Nr.25/VI/03 z 25.02.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.22/V/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr.152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Nr.26/VI/03 z 25.02.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.14/IV/02 Rady Gminyw Janowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie do dokonywania czynności w sprawach  z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Janów 

Nr.27/VI/03 z 25.02.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.15/IV/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Nr.28/VII/03 z 27.03.2003 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy do przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sokole Pole

Nr.29/VII/03 z 27.03.2003 r. w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Żuraw w gminie Janów

Nr.30/VII/03 z 27.03.2003 r. w sprawie : określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

Nr.31/VII/03 z 27.03.2003 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.152/XXV/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokości , szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Nr.32/VII/03 z 27.03.2003 r.w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Nr.33/VII/03 z 27.03.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.34/VII/03 z 27.03.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.10/III/2002 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia podatków i opłat